Dr. Ziba Fadavi

Pathology
Office
Bichmount Campus
Scarborough , ON , M1W 3W3
Phone: (416) 495-2400
Spoken language(s): English, Farsi