Dr. John Tai-Pow

Anesthesia
Office
3030 Birchmount Road
Scarborough , ON , M1W 3W3
Fax: (905) 856-3612